Verkopen via internet is al lang niets nieuws meer. Duizenden bedrijven hebben hun eigen webshop en verkopen hun producten via internet. Het wordt voor bedrijven steeds lastiger om nog op te vallen tussen alle webshops. De strijd om de koopknop of de hoogste listing vraagt continu om nieuwe strategieën en tekent de markt. Niet gek dus dat de manier waarop het werven van klanten wordt uitgevoerd mee verandert. De trend die de laatste tijd veel opvalt is de inzet van social media voor het bedrijf, neem als voorbeeld de Instagram pagina van de kapsalon op de hoek of het YouTube…

Rick van de Vaart

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store